Algemene voorwaarden

1. Definities en toepassing van de Verkoopsvoorwaarden

De webshop www.tedmeubel.com (hierna: “de Website”) is een initiatief van:

I-CAN BV (hierna: “TEDMEUBEL”, “Wij” en “Ons”),
Oosterlaan 12
9100 SINT-NIKLAAS
België
T. 03/766 27 88
BTW BE 0659.737.877
KBO 0659.737.877

info@tedmeubel.com
ican@outlook.be

Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

'Klant': Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met TEDMEUBEL in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan. Iedere Klant verbindt er zich toe de Producten op de Website niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Producten’: Alle goederen die het voorwerp van een Verkoopovereenkomst vormen.

Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de TEDMEUBEL zich ertoe verbindt de eigendom van de goederen over te dragen. Deze klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen TEDMEUBEL en de Klant. De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website.

Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen Klant en TEDMEUBEL die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waarop ze betrekking hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing. Algemene voorwaarden die de Klant hanteert zijn niet van toepassing.

TEDMEUBEL behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op productorders en de daaruit voortvloeiende Verkoopovereenkomsten.

2. Hoe komt de Verkoopovereenkomst tot stand?

TEDMEUBEL besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de Producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de Producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product, zoals kleur, formaat, gewicht en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Klant om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van TEDMEUBEL ten aanzien van de Klant. Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Klant opgegeven e-mailadres. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien de Klant een Product wil aanschaffen uit het aanbod van TEDMEUBEL moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online-ordermethode. Deze aankoop is bindend tegenover de Klant. TEDMEUBEL zal uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail naar het door Klant opgegeven e-mailadres verstuurd worden. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de Verkoopovereenkomst.

TEDMEUBEL kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal TEDMEUBEL de Klant hierover inlichten en eventueel een vervangend Product voorstellen. Indien TEDMEUBEL het productorder weigert of de Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een Verkoopovereenkomst. De Klant heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Verkoopovereenkomst tot stand doen komen. TEDMEUBEL kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de Verkoopovereenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

3. Wat moet ik betalen?

Alle prijzen ten aanzien van Consumenten zijn steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen (indien de Klant optreedt als rechtspersoon, kan de prijs exclusief BTW zijn). De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden andere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aan de koper medegedeeld. De eventuele verzendkosten zijn voor de Klant en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen.

De Klant is de prijs verschuldigd die TEDMEUBEL in haar bevestiging conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Verkoopovereenkomst door TEDMEUBEL worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

TEDMEUBEL heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven zal deze wel aan de Klant worden aangerekend. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4. Betalingsvoorwaarden

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Klant wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

 • Maestro
 • Mastercard
 • Bancontact/Mister Cash
 • iDeal
 • VISA
 • Sofort
 • Afbetaling met SANTANDER Bank of CETELEM Bank

TEDMEUBEL kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken. Uitbreiding van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de website. TEDMEUBEL neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen.

TEDMEUBEL stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen.TEDMEUBEL behoudt steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit de Verkoopovereenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, bepaalt TEDMEUBEL een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum.

Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen.

Indien de Klant de factuur niet binnen deze vooropgestelde termijn voldoet, beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer TEDMEUBEL na drie (3) aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen, zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau dat de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum.

De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die TEDMEUBEL, als gevolg van de niet-nakoming door de Klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. TEDMEUBEL is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever.

5. Hoe wordt mijn Product geleverd?

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. De bestelling is evenwel afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product toch niet op voorraad blijkt te zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien (15) dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

De uiterste leveringstermijn ten aanzien van Consumenten bedraagt 30 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling. Wanneer TEDMEUBEL er niet in slaagt om de Producten op het met de Consument overeengekomen tijdstip of binnen de dertig (30) kalenderdagen te leveren, verzoekt de Klant de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer TEDMEUBEL niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Klant het recht de Verkoopovereenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal TEDMEUBEL spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de Verkoopovereenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

Wanneer een Product dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het Product weer beschikbaar is. De leveringstermijn begint dan ook te lopen vanaf het ogenblik dat de Producten weer in voorraad zijn.

TEDMEUBEL biedt de Klant momenteel enkele wijzen van levering aan, namelijk: zelf afhalen, een pakjesdienst voor kleine producten en materialen, en meubeltransport via BPost, DHL of een externe transporteur voor grotere producten en materialen. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant of de door Klant aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Klant.

TEDMEUBEL draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de Producten gaat over op de Klant zodra de Klant of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

6. Herroepingsrecht

6.1 Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht?

De Consument beschikt over een herroepingsrecht in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. TEDMEUBEL hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal TEDMEUBEL de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van goederenTEDMEUBEL betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen herroepingsrecht in volgende gevallen;

 • De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht). Gedacht kan worden aan diverse design- en meubelartikelen, accessoires en toebehoren voor deze voorgenoemde (design)artikelen, en gerelateerde welke op maat of op aanvraag (kleur, grootte, samenstelling van aparte stukkken) werden samengesteld of aangepast.
 • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht);

6.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

6.2.1 In overeenstemming met de bepalingen van de consumentenwetgeving beschikt u over een termijn van 14 werkdagen vanaf de datum van levering van uw bestelling bij u thuis of via afhaling. Dit herroepingsrecht heeft uitsluitend betrekking op aankopen door een consument in de zin van voornoemde code.

6.2.2 Voor elke retourzending, ongeacht de oorzaak, geldt dat het product:

 • perfect verpakt in de originele hermetisch afgesloten verpakking, compleet met alle toebehoren (handleidingen, afstandsbedieningen, enz.)
 • in perfecte staat, schoon (geen kringen, vlekken, geuren of deuken)
 • vergezeld van de aankoopfactuur 

Retourzendingen worden geweigerd in de volgende gevallen :

 • producten die zonder aankoopfactuur worden teruggestuurd
 • producten die zonder verpakking, met beschadigde verpakking en/of niet hermetisch worden teruggestuurd
 • producten die onvolledig, beschadigd of vervuild worden teruggestuurd
 • producten speciaal geconfigureerd op verzoek van de klant: maat, materiaal, kleur, specifiek (boxspring)

 

Indien de bestelling bestaat uit verschillende producten die afzonderlijk worden geleverd of in het geval van een bestelling van een product dat bestaat uit meerdere partijen of onderdelen waarvan de levering over een bepaalde periode is gespreid, gaat de herroepingstermijn in op de datum van ontvangst van het laatste product, de laatste partij of het laatste onderdeel.

 

6.2.3 Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, neemt u best contact op:

 • Met onze klantendienst per telefoon of e-mail, met uw factuurnummer :
  • Telefoonnummer: 03 766 27 88
  • E-mailadres : info@tedmeubel.com

Het voorafgaande akkoord van onze Klantendienst wordt gegeven mits naleving van de procedure beschreven in artikel 6.2 van de AV.

 • Wanneer het product bij u thuis werd afgeleverd:

De terugzending van het product gebeurt op uw eigen manier, op uw eigen kosten en risico, en dit binnen 14 dagen na de verzending van uw herroepingsbericht. Wij raden u daarom aan alle passende verzekeringen af te sluiten om dit risico te dekken en/of alle passende maatregelen te nemen om het product optimaal te beschermen. Als u problemen hebt met het terugsturen van uw product naar ons, kunt u contact opnemen met onze klantenservice, die ervoor kan zorgen dat de retourzending naar u wordt uitgevoerd. Voor deze dienst wordt €50 in rekening gebracht (gemiddelde kosten voor het vervoer van een omvangrijk product).

 

 • Wanneer het product werd zelf afgehaald:

Wanneer u een product met gratis afhaling in een winkel heeft besteld en u wenst uw herroepingsrecht uit te oefenen, wordt u verzocht zich met het product en uw kasticket naar dezelfde winkel te begeven.

In alle gevallen wordt uw terugbetaling uitgevoerd door creditering van uw bankrekening (creditcardrekening gedebiteerd bij de bestelling) binnen maximaal 14 dagen vanaf de datum waarop onze klantendienst op de hoogte is gebracht van uw beslissing om af te zien. We kunnen de terugbetaling uitstellen tot de ontvangst van de producten (in de staat en onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6.2).

Uw aansprakelijk kan worden gesteld in geval van waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze goederen vast te stellen. In dat geval behouden wij ons het recht voor om een korting te geven op de terugbetaling van uw product.

UITSLUITEND VOOR MATRASSEN (NA COVID-19)


6.2.4 Matrassen omruilen na COVID-19 (update 01.05.2020)

Matrassen omruilen kan dan wel omgeruild worden binnen de termijn van de belgische wetgeving (zoals hierboven vermeld in artikel 6.2).

Als de verpakking geopend is van een matras of een toppermatras:

Wij aanvaarden geen omruiling of retour!

De reden hiervoor is dan wegens de gezondheidsbescherming voor onze klanten. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden als de matras of toppermatras geopend is en deze dan niet terug in de originele verpakking binnen de termijn geretourneerd is.

Er is enkel een uitzondering:
Als de klant bij aankoop van een matras of een toppermatras hetzelfde dag heeft vermeld voor omruiling of retour en de verpakking geopend is, dan vragen we aan de klant om deze goed dicht te plakken met een duct-tape en na ontvangst controleren we eerst of het zich in de nieuwe staat en originele verpakking bevind. Wel is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering dus automatisch 100% van het bestede geld terugkrijgen is geen zekerheid (als waardebon/tegoedbon).

7. Garantie

7.1 Algemeen

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek, is onverkort van toepassing op deze Verkoopsvoorwaarden. Iedere Consument geniet een wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Consument kan beroep doen op deze wettelijke garantie wanneer het geleverde Product niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde Product (non-conformiteit), voor zover de Consument deze niet-conformiteit niet kon vaststellen bij de ontvangst van het Product.

 • Gaat het Product defect binnen de eerste zes (6) maanden na de levering, dan geldt het vermoeden dat het gebrek bestaat sinds de levering. TEDMEUBEL kan het tegendeel bewijzen.
 • Wordt het defect van het Product meer dan zes (6) maanden na de levering vastgesteld, dan moet de Consument bewijzen dat het Product niet-conform was op het moment van de levering.

Verder moet TEDMEUBEL, overeenkomstig artikelen 1641 t.e.m. 1649 BW, ten aanzien van alle Klanten (Consumenten en Professionele Klanten) instaan voor de verborgen (niet-zichtbare) gebreken aan de door haar geleverde Producten. Voor de Consument vindt dit stelsel toepassing na afloop van de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Het stelsel van de verborgen gebreken vindt geen toepassing indien de Klant op het ogenblik van de koop op de hoogte was van deze gebreken. Bijgevolg heeft iedere Klant recht op herstel indien hij, ná de levering, een verborgen gebrek vaststelt in het geleverde Product, conform de wettelijke voorschriften.

De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op:

 • schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Klant aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;
 • schade veroorzaakt door gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie;

7.2 Klachtindiening

Zodra de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij de Producten ontvangt, is deze verplicht de Producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien een Product door een zichtbaar gebrek is aangetast, kan hiervoor een klacht worden ingediend. De Klant moet dergelijke klachten schriftelijk communiceren aan TEDMEUBEL, bij voorkeur bij aftekenen voor ontvangst en ten laatste binnen de twee (2) weken na levering aan de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij (of binnen twee (2) weken na factuurdatum indien de producten niet aan de Klant (konden) worden geleverd). Iedere Klant is verplicht om binnen de dertig (14) kalenderdagen na het indienen van de klacht het niet-conforme Product naar TEDMEUBEL op te sturen met het oog op herstel, vervanging of terugbetaling. In het andere geval zal de opschorting van de wettelijke garantietermijn als ongeldig beschouwd worden. De termijn van dertig (14) kalenderdagen is niet van toepassing wanneer duidelijk blijkt dat het Product beschadigd is ten gevolge van het transport. In dergelijk geval zal de Klant het Product onverwijld terugsturen en ten laatste binnen de drie (3) kalenderdagen.

Indien een Product door een niet-zichtbaar gebrek is aangetast, kan hiervoor eveneens een klacht worden ingediend. De Klant moet dergelijke klachten schriftelijk communiceren aan TEDMEUBEL, binnen de twee (2) weken na ontdekking van het gebrek.

De Producten die zijn aangetast door een zichtbaar gebrek moeten terug verzonden worden naar TEDMEUBEL, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling.

De terugzending van een niet-conform of gebrekkig Product (zowel zichtbare als verborgen gebreken) gebeurt steeds op risico van de Klant. De kosten van terugzending zijn voor rekening van TEDMEUBEL, voor zover de Klant voldoet aan de garantievoorwaarden. De Klant die een Product onterecht terug naar TEDMEUBEL verzendt, zal zelf instaan voor de kosten. TEDMEUBEL raadt in ieder geval aan deze Producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste gebeuren binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie.

7.3 Herstel

Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Klant in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De Klant zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen.
De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Klant gefactureerde bedrag.

Indien de Producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal TEDMEUBEL deze opnieuw aan de Klant verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Klant. TEDMEUBEL is in dat geval vrij de Producten voor rekening en op risico van de Klant bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

8. Overmacht

Indien TEDMEUBEL door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is TEDMEUBEL niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. TEDMEUBEL is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

9. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij TEDMEUBEL. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-( het gaat hier onder andere, niet limitatief, over: TEDMEUBEL - ICAN BV - 0659 737 877), tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Product zelf.

10. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de privacyverklaring die raadpleegbaar is via onze Website.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Op alle aanbiedingen en Verkoopovereenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Verkoopsvoorwaarden zal TEDMEUBEL alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI).

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van TEDMEUBEL, of Verkoopovereenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

Als Consument heb je ook de mogelijkheid om een geschil met betrekking tot de Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting (zoals de Geschillencommissie Meubelen). Meer informatie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL